Nov 1

SUMMARY OF THE HELP SUMMIT conference in Los Angeles (Autism)

Causes of Autism [Amaral, Hertz-Picciotto, Sebat, Van de Water]
Conclusion of yearly scans with 215 families who have children with Autism Spectrum Disorder (ASD)

 • Trajectory of brain development is the most distinguished feature: Circumference in infancy is larger and there is more brain volume;
 • Children with ASD have bigger frontal lobes;
 • Corpus Callosum segmentation has not much difference, but the connections going from one part of frontal lobe to the other are abnormal (Callosal fibers projecting to lateral frontal regions are abnormal);
 • With 7/8 years old children with ASD, the Amygdala has adult size (7.5% bilateral enlargement); If Amygdala does not work well then an individual can be either too worried/anxiety, or fearless; There is a reduced neuron number in the Amygdala; 18% increase of microglial cells;
 • There is Neuro inflammation;
 • Microglial activation and increased microglial density has been observed in the dorsolateral cortex (inflammatory process)
 • Many individuals with ASD have no detectable alteration in brain morphology.

Sexuality and adolescents/adults [Gerhardt, Peter]

Summary:

 • Less then 1 out of 3 schools provides sexual education.
 • Many individuals with ASD do not know when & whom to ask questions.
 • Many have low self-esteem and may do anything to be accepted by peers (going into juvenile system).
 • Prevalence of sexual abuse: 30%-90% being victims.

Self-protection (American Academy of Pediatrics, 1996; Nehring, 2005; Roth & Morse, 199; Volkmar & Wiesner, 2004). Teach:

 • That refusing to be touched is a right;
 • That secrets about being touches are not ok;
 • Self-protection skills;
 • Who can or cannot touch the individual and where on his/her body;
 • How and when to say ‘No’;
 • How to ask for assistance;
 • How to recall remote events and convey where an individual touched him/her.

How to teach?:

 • Medical and nursing textbooks; library
 • Google (with limitations)
 • Homemade digital photos and videos
 • Patient education materials (not of nudity)

– Instruction:

 • Be frank during instruction;
 • Provide clear visual and verbal examples;
 • Avoid euphemisms; Use proper names of body parts and teach what improper names are;
 • Teach good touch versus bad touch; personal boundaries/personal spaces; masturbation (“private touching”);
 • avoidance of danger/abuse prevention; social skills and relationship building; dating skill; personal responsibility and values; public versus private behavior.

Research findings:

 • Between 1907 and 1957 some 60.000 individuals with developmental disability were sterilized without their consent or at times, knowledge.
 • Starting late 1800’s, laws were passed banning marriage and sexual intercourse involving women with developmental disability or epilepsy (Sobsey, 1994).
 • Stokes, Newton & Kaur (2007) found that individuals with ASD are more likely then typical peers to engage in inappropriate courting behaviors; to focus attention on celebrities, strangers, colleagues, and exes, and to pursue their target for longer length of time (e.g., stalking).
 • Griffiths (1999) found that most learners with developmental disability receive sexuality education after having engaged in sexual behavior that is considered inappropriate, offensive or potentially dangerous.

Oorzaken van Autisme Spectrum Stoornis (ASS) [Amaral, Hertz-Picciotto, Schebat, Van de Water]

Conclusie van jaarlijkse scans gehouden onder 215 gezinnen met kinderen met ASS:

 • Traject van ontwikkeling van de hersenen is de meest significante verschil: in de kindertijd is de omtrek groter en er is meer hersenen volume;
 • Kinderen met ASS hebben grotere frontale kwabben;
 • Corpus callosum segmentering is niet veel verschillend, maar de verbindingen van het ene deel van de frontale kwab naar de andere zijn abnormaler (Callosal vezels projecterend naar de laterale frontale regio’s zijn abnormaal);
 • Bij 7/8 jaar oude kinderen met ASS, heeft de amygdala een volwassen grootte (7,5% bilaterale uitbreiding); Als de Amygdala niet goed werkt dan kan een individu kan meer angst of bezorgdheid ervaren, of juist geen angst; er is een beperkt aantal neuronen in de amygdala; er is een stijging van 18% van de microglia cellen;
 • Er is neuro inflammatie;
 • Microglial activering en verhoogde microgliale dichtheid is waargenomen in de dorsolaterale cortex (ontstekingsproces)
 • Veel mensen met ASS hebben geen waarneembare veranderingen in de hersenen morfologie.

Seksualiteit en adolescenten / volwassenen [Gerhardt, Peter]

Samenvatting:

 • Minder dan 1 op de 3 scholen geeft seksuele voorlichting.
 • Veel mensen met ASS weten niet wanneer en wie vragen te stellen.
 • Velen hebben een laag zelfbeeld en kunnen van alles doen om maar door hun leeftijdsgenoten te worden aanvaard iets te worden aanvaard.
 • Prevalentie van seksueel misbruik: 30% -90% wordt slachtoffer.

Zelfbescherming (American Academy of Pediatrics, 1996; Nehring, 2005; Roth & Morse, 199; Volkmar & Wiesner, 2004).

Leer:

 • Dat het een recht is om te weigeren te worden aangeraakt;
 • Dat geheimen over aangeraakt worden niet oké zijn;
 • Zelfbescherming;
 • Wie kan wel of kan het individu aanraken en waar;
 • Hoe en wanneer ‘Nee’ te zeggen;
 • Hoe vraag je om hulp;
 • Hoe je kun je gebeurtenissen herinneren en vertellen waar een individu werd aangeraakt.

Hoe mensen met ASD te leren?:
 • Medische en verpleegkundige leerboeken; bibliotheek ;
 • Google (met beperkingen);
 • Zelfgemaakte digitale foto’s en video’s;
 • Voorlichting materialen (niet van naaktheid);

– Instructie:

 • Wees eerlijk tijdens de instructie;
 • Gebruik duidelijke visuele en verbale voorbeelden;
 • Vermijd eufemismen; Gebruik de juiste namen van de lichaamsdelen en leer wat ongepaste namen zijn;
 • Leer goede aanraking versus slechte aanraking; wat zijn persoonlijke grenzen / persoonlijke ruimtes; masturbatie; vermijden van gevaar / misbruik preventie, sociale vaardigheden en de relatie opbouw; dating vaardigheid; persoonlijke verantwoordelijkheid en waarden; openbaar versus privé gedrag.

Bevindingen van onderzoek:
 • Tussen 1907 en 1957 werden ongeveer 60.000 personen met een ontwikkelingsstoornis gesteriliseerd zonder hun toestemming of soms hun wetenschap.
 • Vanaf eind 1800 werden wetten gevormd die het huwelijk en seksuele omgang verboden met vrouwen met een verstandelijke beperking of epilepsie (Sobsey, 1994).
 • Stokes, Newton & Kaur (2007) zegt dat personen met ASS vaker dan typische leeftijdsgenoten deelnemen aan ongepast dating gedrag, de aandacht richten op beroemdheden, vreemden, collega’s en exen, en achter hun geliefde aan te lopen voor langere duur (bijvoorbeeld stalking).
 • Griffiths (1999) vonden dat de meeste leerlingen met een ontwikkelingsstoornis seksuele voorlichting krijgen nadat zij ongepast, beledigend of potentieel gevaarlijk seksueel gedrag hadden laten zien.

Your comment